KNHS-VNS

Bestuursfuncties

Binnen het Dagelijks Bestuur (afkorting: DB) der KNHS-VNS Nationaal zijn er vijf verschillende bestuursfuncties. Deze bestuursfuncties worden gevuld door nationale studentenruiters die zich actief willen inzetten voor de belangen van de studentenruiters in Nederland.

De verschillende rollen binnen het Dagelijks Bestuur

Voorzitter

De Voorzitter is het gezicht van het Dagelijkse Bestuur. Naast het bijeen roepen en leiden van vergaderingen (DB, AB en ALV), houdt de Voorzitter toezicht op de andere bestuursleden en hun taken. Waar nodig springt de Voorzitter bij. De Voorzitter zorgt er verder voor dat de bepalingen van de statuten en reglementen worden nageleefd.

Vicevoorzitter

De Vicevoorzitter ondersteunt, zoals de naam al zegt, de Voorzitter en neemt diens taken binnen het Dagelijks Bestuur over bij afwezigheid van de Voorzitter. Verder is het de taak van de Vicevoorzitter  toezicht te houden op de digitale en niet digitale communicatie, zowel naar leden toe, als naar externe partijen (bijvoorbeeld m.b.t. promotiedoeleinden). Hieronder valt o.a. het beheren en bijhouden van de online kanalen (website, Facebook, Twitter) en het versturen van persberichten en nieuwsbrieven.

Secretaris

Zoals gebruikelijk verzorgt de Secretaris van het Dagelijks Bestuur de notulen tijdens alle vergaderingen (DB, AB en ALV).  Verder draagt de Secretaris zorg voor de in- en uitgaande post. Daar hoort ook bij het versturen van uitnodigingen, de nieuwsbrief en het rond mailen van mededelingen. Ook de ledenadministratie ligt in handen van de Secretaris. Verder houdt de Secretaris een archief bij met belangrijke documenten, notulen en in- en uitgaande post. Aan het einde van het bestuursjaar stelt de Secretaris het jaarverslag op.

Penningmeester

De Penningmeester van het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de boekhouding van in- en uitgaven van ieder boekjaar. De Penningmeester dient ervoor te zorgen dat facturen en declaraties op tijd worden voldaan. De jaarlijkse contributies worden door de Penningmeester geïnd bij de leden. Daarnaast behoort het tot de taak van de Penningmeester om de begrotingen en afrekeningen van Stedenontmoetingen te beoordelen. Aan het eind van het boekjaar zorgt de Penningmeester voor een financieel jaarverslag.

Commissaris Nationaal

De Commissaris Nationaal is binnen het Dagelijks Bestuur het aanspreekpunt voor alle lidverenigingen. Hoofdtaak van de Commissaris Nationaal is het toewijzen en goedkeuren van data voor wedstrijden van lidverenigingen (Stedenontmoetingen en VNSK´s) en andere evenementen. In aanloop naar een Stedenontmoeting of VNSK houdt de Commissaris Nationaal contact met de lidverenigingen. Ook het opstellen van uitslagen-sheets, checken van startgerechtigden en het bijhouden van VNSK-punten behoren tot de taken van de Commissaris Nationaal.

Commissaris Internationaal

De Commissaris Internationaal is binnen het Dagelijks Bestuur het aanspreekpunt voor leden en lidverenigingen met betrekking tot de KNHS-VNS commissie Internationaal. De Commissaris Internationaal bekleed binnen deze commissie de rol van voorzitter. Doordat de Commissaris Internationaal deze twee functies bekleed is er een korte lijn tussen het Dagelijks Bestuur en de KNHS-VNS commissie Internationaal.